Source: Ste cudzinec a zostávate na Slovensku dlhšie? Nezabudnite sa poistiť. | Finportal

Na Slovensku aktuálne pracuje takmer 70 tisíc cudzincov. Najpočetnejšou skupinou pracujúcich sú ľudia pochádzajúci z Ukrajiny. Pokiaľ takýto pracovníci na Slovensku nesplnia zákonom stanovené podmienky, ktoré im umožňujú využívať zdravotnú starostlivosť v rámci verejného zdravotného poistenia, musia siahnuť po niektorej z ponúk komerčných poisťovní. O tom, aké podmienky musia cudzinci na Slovensku splniť sme sa rozprávali s odborníčkou na zdravotné poistenie cudzincov, Janou Válkovou z FinLOG. 

Na začiatok si upresnime, aké sú základné rozdiely medzi verejným a komerčným zdravotným poistením pre cudzincov?

JV: „Verejné zdravotné poistenie je určené pre občanov Slovenska, cudzincov s trvalým pobytom, cudzincov s prechodným pobytom, ak tu sú zamestnaní, alebo podnikajú, za presne vymedzených podmienok, (na základe pracovnej zmluvy a v prípade, ak jeho plat dosahuje výšku minimálnej mzdy) a maloleté deti, ak majú udelený prechodný pobyt a ešte pre študentov so štipendiom Ministerstva školstva SR. Oproti tomu, komerčné poistenie pre cudzincov je určené pre všetkých ostatných, ktorí nemajú nárok byť účastní na verejnom systéme zdravotného poistenia. Práve určenie vhodnej formy poistenia je jedna z najdôležitejších otázok, vyžadujúca si skúseného odborníka, ktorý dokáže správne určiť to, čo je pre klienta najvhodnejšie.” 

 Je poistenie pre cudzincov povinné?

JV: „Áno, pre veľkú časť klientov je takéto poistenie povinné v zmysle § 32 ods. 9 Zákona č. 404/2011 Z.z. o Pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých predpisov. 

Nami poskytované poistenie spĺňa požadované podmienky  na to, aby k nemu mohlo byť vydané potvrdenie alebo zmluva pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície SR. Toto potvrdenie je potrebné pre proces konania o udelení prechodného alebo trvalého pobytu, respektíve pre príslušný zastupiteľský úrad SR v zahraničí, pri podávaní žiadosti o udelenie vstupných víz ako doklad o zabezpečení úhrady nákladov za zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky.”

Čo všetko zdravotné poistenie cudzincov zahŕňa?

JV: „V rámci zdravotného poistenia pre cudzincov je hradená zdravotná starostlivosť v podobnom rozsahu, ako poskytuje verejná zdravotná poisťovňa s výnimkou toho, čo je vylúčené, podľa toho, aký balík krytia si poistenec sám vyberie a to až do výšky 60.000,- €. Štandardne je krytie iba za zmenu zdravotného stavu, ktoré vznikla po uzatvorení zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Pri ošetrení u zubára platí pravidlo, že je krytá iba neodkladná zdravotná starostlivosť.

Aké sú rozdiely medzi jednotlivými poisťovňami v podmienkach poskytovania tohto druhu poistenia? 

 JV: „Na slovenskom trhu poskytujú zdravotné poistenie pre cudzincov dve komerčné poisťovne: Uniona a Axa . Všetky majú rovnakú cieľovú skupinu, rovnakú územnú platnosť, veľmi podobný rozsah krytia a poistnú sumu – 60.000,- , veľmi podobnú výšku poistného za neodkladnú zdravotnú starostlivosť a veľmi podobný spôsob uzatvorenia zmluvy.”

Je medzi nimi nejaká výraznejšia odlišnosť

JV: „Poisťovňa Union sa odlišuje tým, že so súhlasom poisťovne je možné kryť poistencovi aj náklady v prípade zmeny zdravotného stavu v súvislosti s diagnózami, ktoré vznikli ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy. Tak isto má v rámci Slovenska zazmluvnený pomerne veľký počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vyše 400 ambulantných lekárov, polikliniky a nemocnice.To v praxi znamená, že v prípade súhlasu zo strany lekára je možná priama platba z poisťovne lekárovi a teda klient nemusí dodatočne žiadať o refundáciu platby.”

Čo všetko je potrebné mať predtým, ako uzavriem poistenie k dispozícii a v poriadku? 

JV: „Na uzatvorenie zmluvy je nutný doklad poistenej osoby a to je povolenie k pobytu. Ak jej ešte nebolo vydané, postačí aj cestovný pas. V prípade, že zmluvu uzatvára a platí iná fyzická alebo právnická osoba, tak aj jej doklady, občiansky preukaz, povolenie na pobyt, výpis z obchodného registra a doklad štatutára. Navyše pri vyššom balíku je potrebné vyplniť aj dotazník, ktorý nám poskytuje obraz o zdravotnom stave žiadateľa o poistenie.” 

Existujú aj nejaké výnimky?

JV: „Je tu istá časť klientov a ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú viazaní žiadnym zákonom, či nariadením a napriek tomu si toto poisteni uzatvárajú. Sú to napr. diplomati, vyslaní pracovníci, občania EU. Keďže sa na našom území zdržiavajú dlhodobo, považujú za potrebné mať zabezpečenú zdravotnú starostlivosť v rozsahu väčšom, než je iba cestovné  poistenie.”

Finportal ako prvý na trhu spustili pre svojich partnerov v rámci Najpoistenie.sk online porovnanie zdravotného poistenia cudzincov, kde je možné vypočítat a uzatvoriť tento druh poistenia online priamo s platbou a potvrdením pre cuzdineckú políciu.

 Zahraniční zamestnanci sú najpočetnejšou skupinou cudzincov, ktorá sa môže ocitnúť na Slovensku bez poistenia. Aj preto odborníci apelujú na dôležitosť uzatvorenia zdravotného poistenia pre cudzincov. Vždy je lepšie poistiť sa vopred, ako dúfať, že poistenie nikdy nebudete potrebovať.

Autor:  Ing. Jana Válková, FinLog

Prihláste sa k odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a získajte najnovšie správy a aktualizácie z našej stránky.

Prihláste sa k odberu noviniek

Úspešne ste sa prihlásili k odberu noviniek.