Informácie pre klientov a potencionálnych klientov.

Informácia pre klienta pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby pri sprostredkovaní poistenia
poskytovaná v zmysle § 33 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o FS a FP“)
Identifikácia finančného agenta
Finančným agentom vykonávajúcim finančné sprostredkovanie v zmysle zákona o FS a FP je spoločnosť Finportal, a.s. so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 469 156, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 5025/B ako samostatný finančný agent, zapísaný vo všetkých sektoroch v registri finančných agentov pod registračným číslom 119713 podľa zoznamu finančných agentov vedeného NBS (zápis PFA / SFA / VFA v registri NBS je možné overiť na internetovej adrese: http://regfap.nbs.sk/search.php)
1. Spoločnosť Finportal, a.s. vykonáva činnosť finančného sprostredkovania aj prostredníctvom portálu www.najpoistenie.sk a jeho subdomén old.najpoistenie.sk a new.najpoistenie.sk (ďalej len www.najpoistenie.sk)
2. Spoločnosť Finportal, a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomných zmlúv sviacerými finančnými inštitúciami. Tieto zmluvy majú nevýhradnú povahu. Obchodné mená a adresy finančných inštitúcii sú uvedené na internetovej stránke www.finportal.sk a na žiadosť klienta spoločnosť Finportal, a.s. môže poskytnúť klientovi obchodné mená týchto finančných inštitúcii aj písomne alebo elektronickou poštou.
3. Odplatou Spoločnosti ako finančného agenta v zmysle zákona o FS a FP za poskytnuté finančné sprostredkovanie je finančná odmena od finančnej inštitúcie a to vo forme provízií, príspevkov a odmien podľa províznych podmienok. Finportal môže prijímať aj nepeňažné plnenie vo forme výhier zo súťaží organizovaných finančnou inštitúciou. Klient, ktorému spoločnosť Finportal, a.s. poskytla finančné sprostredkovanie môže Spoločnosť požiadať o informáciu o výške odmeny za sprostredkovanie.
4. Finportal, a.s. nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach žiadneho svojho podriadeného finančného agenta (PFA) a ani žiadnej finančnej inštitúcie, s ktorou má uzavretú zmluvu o sprostredkovaní. Žiadna finančná inštitúcia, s ktorou má Finportal, a.s. uzavretú zmluvu o sprostredkovaní a ani osoby ovládajúce tieto finančné inštitúcie, nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach Finportal, a.s. PFA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach Finportal, a.s., s ktorým má uzavretú zmluvu o sprostredkovaní. Podľa informácií, ktoré má Finportal, a.s. k dispozícii, žiadny PFA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach ktorejkoľvek z finančných inštitúcii. Podľa informácií, ktoré má Finportal, a.s. k dispozícii, žiadna finančná inštitúcia, resp. osoby ovládajúce finančné inštitúcie, s ktorými má Finportal, a.s. uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach ktoréhokoľvek PFA, ktorý je právnickou osobou.
5. Informácie o produktoch, obchodné podmienky a zmluvné dojednania, ako aj ďalšie charakteristiky produktov sú poskytnuté z interných zdrojov jednotlivých finančných inštitúcií a to buď doručených príslušnou finančnou inštitúciou písomne alebo mailom. Informácie môžu byť získané aj z oficiálnej internetovej stránky príslušnej finančnej inštitúcie.
6. Za vykonávanie sprostredkovania finančných služieb prostredníctvom portálu www.najpoistenie.sk spoločnosť Finportal, a.s. neprijíma žiadne peňažné ani nepeňažné plnenie od svojich klientov.

7. Sťažnosti na vykonávanie finančného sprostredkovania môže klient podať osobne, prostredníctvom pošty alebo kuriérnej služby priamo v sídle spoločnosti Finportal, a.s., alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@finportal.sk. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. V prípadoch sťažností náročných na prešetrenie môže spoločnosť Finportal, a.s. predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 dní. O každom predĺžení lehoty na vybavenie a dôvodoch predĺženia je povinná písomne upovedomiť klienta. V prípade nespokojnosti s riešením sťažnosti môže klient podať sťažnosť Národnej banke Slovenska, na adrese Národná Banka Slovenska, podateľňa ústredia NBS v Bratislave, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1.
8. Klient má možnosť na mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich zo sprostredkovania finančnej služby, ktoré upravuje zákon č. 244/2002 o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z.z. a zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov. zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Klient sa môže obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov v sektore poistenia alebo zaistenia, a to na poisťovacieho ombudsmana zriadeného pri Slovenskej asociácii poisťovní (SLASPO).
9. Pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí finančnej služby spoločnosť Finportal, a.s. alebo podriadený finančný agent so zmluvným vzťahom so spoločnosťou Finportal, a.s. zaznamenáva požiadavky a potreby klienta, súvisiace sdojednávanou finančnom službou a dôvody, na základe ktorých sprostredkovateľ poskytuje svoje odporúčanie pre výber finančného produkt, a to v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe na internetovej stránke www.najpoistenie.sk prostredníctvom na to určených častí formulára kalkulačiek, formulárov zmlúv, alebo prostredníctvom e-mailu.
10.Spoločnosť neúčtuje klientom žiadne dodatočné poplatky či náklady, spojené s finančným sprostredkovaním.
11. Uzavretím zmluvy vznikajú klientovi a finančnej inštitúcií práva a povinnosti uvedené v zmluve, dodatkoch a prílohách zmluvy a v príslušných súvisiacich všeobecných a osobitných podmienkach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ide najmä o práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s finančným plnením, ktoré závisia od dohodnutého predmetu a obsahu zmluvy. Dohodnuté práva a povinnosti zmluvných strán ako aj ďalšie zmluvné podmienky je možné meniť len spôsobom a postupom dohodnutým v zmluve alebo na základe ďalšej dohody zmluvných strán. Predčasné ukončenie zmluvy alebo porušenie dohodnutých zmluvných práv a povinností niektorou zo zmluvných strán, môže mať za následok, že si dotknutá zmluvná strana uplatní zmluvne dohodnutú sankciu za ich porušenie a/alebo že si dotknutá zmluvná strana uplatní zmluvne alebo všeobecne záväzným právnym predpisom stanovený nárok na náhradu škody a/alebo nárok na úrok z omeškania. Ak klient poruší pravidlá a postupy dohodnuté pred podpisom zmluvy, o ktorých bol vopred informovaný a s ktorými vyslovil pred podpisom samotnej zmluvy súhlas, môže dôjsť aj k nenaplneniu očakávaných finančných cieľov a zámerov, kvôli ktorým bola zmluva uzavretá.
12. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska a iných súvisiacich mechanizmov. Cieľom dohľadu nad finančným trhom je prispievať k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže. Takto rizikovo orientovaný dohľad zameraný na analýzu a vyhodnocovanie kvantitatívnych ukazovateľov dohliadaných subjektov, medzi ktoré napr. patrí splnenie kapitálových požiadaviek, vyššia kvalita ohodnocovania rizík, efektívna alokácia kapitálu, je vykonávaný aj nad poisťovníctvom.
13. Klientovi boli písomne odovzdané s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy dôležité zmluvné podmienky uzatváranej poistnej zmluvy prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte.
14. Na základe informácii, ktoré klient uviedol do poistnej kalkulačky alebo do formulára dojednania poistenia mu Finportal, a.s. zostaví ponuku zmlúv o poskytnutí finančnej

služby, z ktorej si klient vyberá podľa svojich preferencii. Finportal, a.s. prehlasuje, že každá zmluva o poskytnutí finančnej služby, ktorá sa zobrazí v ponuke je pre klienta vhodná. Ak klient uviedol nesprávne alebo neúplné informácie, vyhlásenie o vhodnosti stráca účinnosť.
15. Spoločnosť Finportal, a.s. je oprávnená spracúvať osobné údaje, ktoré klient uviedol do poistnej kalkulačky alebo do formulára dojednania poistenia na účely, v rozsahu a za podmienok stanovených zákonom, a to najmä zákonom o FS a FP a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v Informáciách o ochrane osobných údajov, ktoré sú uvedené aj na webovej stránke www.finportal.sk.
16. INFORMÁCIE K SEKTOROM A RIZIKÁM, O KTORÝCH BOL KLIENT INFORMOVANÝ
Sektor poistenia a zaistenia
• S poistením sú spojené výluky, na ktoré sa nevzťahuje plnenie alebo plnenie bude krátené;
• Výška odkupnej hodnoty, vprvých rokoch poistenia alebo vprípade predčasnej výpovede zmluvy, môže byť nulová a poistné plnene môže byť odmietnuté alebo znížené, ak klient neposkytol úplné informácie v zdravotnom dotazníku (vzťahuje sa na ŽP);
• Poistné plnenie môže byť podmienené poskytnutím dodatočných dokumentov (napr. potvrdenie od lekára, od zamestnávateľa, … – vzťahuje sa na ŽP) ;
• Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov (vzťahuje sa na IŽP) ;
• Výnos závisí od zhodnotenia poistno-technických rezerv (vzťahuje sa na KŽP);
• Ak dohodnutá poistná suma nezodpovedá reálnej poistnej hodnote, poistné plnenie môže byť znížené (riziko podpoistenia), a ak je poistenie dohodnuté v časových cenách, poistné plnenie môže byť znížené o stupeň opotrebovania (vzťahuje sa na majetkové poistenie) ;
Sektor kapitálový trh, doplnkové dôchodkové poistenie, starobné dôchodkové sporenie • Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov ;
• Investícia môže nielen nepriniesť výnosy, ale aj stratiť svoju základnú hodnotu ;
• Predpokladaná výnosnosť CP je len odhadom, založená na skúsenostiach, minulom výnose, porovnaním s podobnými CP, na analýze podkladového aktíva, alebo na predpovediach, vyplývajúcich zpoznania ekonomiky. Predpoklad nie je nikdy garantovaným výnosom;
• Garantovaný výnos/záruku, že investícia nebude stratová, môžu poskytnúť len produkty, ktoré to majú v zmluve jednoznačne uvedené spolu so spôsobom a mierou garancie;
• Čím vyššia je výnosnosť produktu, tým je zvyčajne vyššia volatilita (kolísanie) ceny (návratný pokles ceny), a tým vyššie je aj riziko straty (nenávratný pokles ceny);
• Predčasný výber peňazí z osobného účtu sa riadi príslušným dávkovým plánom a môže byť zaťažený poplatkom v zmysle aktuálneho sadzobníka. Ak príspevky účastníka boli daňovo zvýhodnené aúčastník nedodržal podmienky na daňové zvýhodnenie, je povinný dodaniť takto zvýhodnené príspevky;
Sektor prijímania vkladov
• V prípade predčasného výberu peňazí z viazaného vkladu môže byť tento výber spoplatnený v zmysle aktuálneho sadzobníka;
• Výber peňazí počas doby viazanosti nemusí finančná inštitúcia umožniť ;
• V jednom kalendárnom roku nesmie stavebný sporiteľ požadovať štátnu prémiu z viac ako jednej zmluvy stavebného sporenia. Vprípade ak požiada uviacerých zmlúv

stavebného sporenia oštátnu prémiu, sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu v kalendárnom roku, v ktorom táto situácia nastala;
• Pri výbere peňazí zo stavebného sporenia vrátane štátnej prémie pred 6. rokom jeho vzniku je povinný stavebný sporiteľ zdokladovať účelové vynaloženie finančných prostriedkov. Inak prichádza o štátnu prémiu;
Sektor poskytovania úverov
• V prípade ak dlžník/ručiteľ bude v omeškaní so splátkou, môže dôjsť k mimoriadnej
splatnosti úveru/pôžičky;
• Nesplácanie úveru/pôžičky na čas môže mať za následok zápis do úverového registra, následne môže mať dlžník vbudúcnosti problém pri žiadaní onásledný úver/pôžičku;
• V prípade ak žiadateľ/spolužiadateľ si nebude načas plniť svoje záväzky plynúce z uzatvorenej zmluvy o úvere/pôžičke, prechádzajú tieto záväzky na ručiteľa;
• Predčasné splatenie celého úveru/jeho časť, môže byť spoplatnené (podľa sadzobníka).